• w-facebook
  • YouTube Clean

Execució de tot tipus de moviments de terres en obra civil o edificació: rebaix de solars, excavacions en desmunt, excavació de rases, excavacions de solars, excavacions de vasos, subministrament i transport de terres i árids, terraplenats i rebliments.

Execució d'explanacions per a obra pública i civil: obres viàries, ferrocarrils, urbanitzacions, obertura i eixamplament de camins.

 

Explanacions per a millora de finques agrícoles: creació de camps de conreu, reobertura de pistes...

Excavacions i explanacions

“Volem expressar la nostra gratitud a tots els nostres clients, persones, empreses i organismes, que ens han acompanyat al llarg de la trajectòria de l’empresa, i que han mostrat la seva confiança pels nostres serveis. Gràcies a tots ells Excavacions Duocastella, SL ha pogut créixer i consolidar-se.”
 
"Queremos expresar nuestra gratitud a todos nuestros clientes, personas, empresas y organismos, que nos han acompañado a lo largo de la trayectoria de la empresa, y que han mostrado su confianza por nuestros servicios. Gracias a todos ellos Excavaciones Duocastella, SL ha podido crecer y consolidarse. "

CAT / ESP

©2012  www.excavacionsduocastella.com      info@excavacionsduocastella.com   608 23 18 69 / 659 13 24 29 / 93 743 30 52 / 93 876 06 25

  • YouTube Clean