MOVIMENT DE TERRES

Treballs de moviment de terres a la desembocadura del riu Llobregat